Cynfas profion Blackboard

Assessment (CC BY-SA 3.0 NY) By nyphotographic

Mae cynfas profion Blackboard yn offeryn hyblyg iawn at ddiben creu cwisiau a phrofion ar-lein.  Mae ei nodweddion yn cynnwys:

• 17 o fathau gwahanol o gwestiynau i ddewis ohonynt
• Y gallu i gynhyrchu cwis ar hap gan ddefnyddio cronfa o gwestiynau
• Cyfle i fyfyrwyr eu hail-wneud nifer diderfyn o weithiau neu gellir pennu cyfyngiad ar y nifer o ailgynigion a ganiateir
• Gall Blackboard raddio’r holl atebion (ar gyfer y rhan fwyaf o’r 17 math o gwestiynau) a rhoi’r marciau i’r myfyriwr
• Gellir cynnwys adborth yn y broses farcio er mwyn dweud wrth y myfyrwyr pam mae eu hateb yn gywir neu’n anghywir a’u cyfeirio at ffynhonnell yr ateb cywir.

Mae adborth ar ddealltwriaeth a pherfformiad yn elfen hanfodol o ddysgu. Gall cwis neu brawf sydd wedi’i lunio’n dda roi gwybodaeth werthfawr i fyfyrwyr a staff am wybodaeth flaenorol myfyrwyr, eu camsyniadau, eu dealltwriaeth neu eu cynnydd. Os darperir adborth yn ddigon cyflym, gall fod yn offeryn diagnostig y gall myfyrwyr ei ddefnyddio i werthuso eu perfformiad eu hunain ac i amlygu meysydd i’w gwella.
Dyma rai o ddibenion posib cwisiau/profion ar-lein:

• Ffordd gyflym o asesu gwybodaeth a dealltwriaeth
• Asesu gwybodaeth flaenorol ac addasu’r addysgu ar sail hyn/cyfeirio myfyrwyr at ddeunydd darllen ychwanegol neu hanfodol
• Asesiad crynodol o fewn modiwl
• Profi sgiliau
• Gellir gosod cwisiau byr ar sail aseiniadau/tasgau darllen er mwyn asesu a yw’r tasgau wedi’u cwblhau a’u deall
• Gellir cyfuno graddau cwis â gweithgarwch addasu cynnwys er mwyn creu taith ddysgu o fewn modiwl

I gael trosolwg o’r cynfas profion gwyliwch y fideo:

I archwilio cynfas profion Blackboard a dysgu mwy am ei ddibenion a’i nodweddion, mae Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe wedi creu modiwl dysgu yn Blackboard ei hun i’w gwblhau yn eich amser eich hun. Mae’r modiwl yn  cynnwys yr holl adnoddau ac arweiniad y bydd eu hangen arnoch i’ch helpu i greu a defnyddio profion/cwisiau ar-lein. I gyrchu’r modiwl yn Blackboard, cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn agor neges e-bost newydd y gallwch ei hanfon at y tîm.

Dolen cais am fynediad i fodiwl DPP Profion Blackboard

Rhybudd:

Os ydych yn bwriadu cynllunio a defnyddio asesiad crynodol y bydd ei ganlyniadau’n bwysig, dylech ymgynghori â SALT yn gyntaf cyn datblygu’r asesiad. Mae’r ddogfen ganlynol yn cynnig arweiniad hefyd: Arweiniad ar gyfer asesiadau crynodol le bydd y canlyniadau’n bwysig

Awgrymiadau Darllen:

Balter, O, Enstrom, E and Klingenberg, B. (2013) The effect of short formative diagnostic web quizzes with minimal feedback. Computers & Education, 60:1, 234-242

Gikandi, J.W. Morrow, D. and Davies, N.E. (2011) Online formative assessment in higher education: A review of the literature. Computers & Education, 57:4, 2333-2351

Nicol, D.J and Macfarlane-Dick, D. (2006) Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven prinicples of good feedback practice. Studies in Higher Education,  31:2, 199-218

Roberts, T.S (2006) The use of multiple choice tests for formative and summative assessment. ACE ’06 Proceedings of the 8th Australasian Conference on Computing Education, 52, 175-180

Comments are closed.