Cwrdd â’r tîm

Yr Athro Jane Thomas – Cyfarwyddwr SALT

Jane Thomas

Cyfarwyddwr SALT yw Jane Thomas. Mae hi’n Gymrawd Addysgu Cenedlaethol ac yn Brif Gymrawd o’r AAU. Dechreuodd Jane ei gyrfa dysgu yn y proffesiwn iechyd ac mae ganddi ddiddordeb mewn asesu dilys a dysgu arloesol. Mae hi wedi ymrwymo i addysgu trwy theori ac yn ymarferol, mae’n dangos hyn yn ei rôl fel asesydd Cenedlaethol i Gofrestr Iechyd Cyhoeddus y Deyrnas Unedig. Fe ddaeth hi’n athro addysgu benywaidd cyntaf yn Abertawe, wedi’i phenodi drwy’r llwybr addysgu yn 2014. Mae’n cyhoeddi, cyfrannu at strategaeth a pholisi cenedlaethol a sefydliadol a chadeirio’r Pwyllgor dysgu ac addysgu sefydliadol. Penodwyd Jane asesydd TEF yn 2016.

Ebost: jane.thomas@swansea.ac.uk
Ffôn: Ex.8533 (mewnol)

Chris Hall – Rheolwr SALT

Chris Hall

Mae Chris Hall wedi bod yn gyswllt â dysgu ac addysgu am nifer o flynyddoedd, yn y DU ac yn dramor. Mae’n arweinydd rhaglen y TUAAU (PGCert), yn Gymrawd o’r AAU ac yn Gymrawd o’r Sefydliad Dysgu a Pherfformiad.

Ebost: c.m.hall@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 513473 (galwadau allanol) or Ex.3473 (mewnol)

Jenny Alders

Jenny Alders

Mae Jenny Alders yn gynorthwyydd personol i Gyfarwyddwr SALT ac mae hi’n gweinyddu’r TUAAU sefydliadol. Mae ganddi gefndir ymestynol mewn Addysg Uwch a phellach ac wedi bod yn gweithio yn y Brifysgol ers 2004.

Ebost: j.alders@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 518595 (galwadau allanol) or Ex.8595 (mewnol)

Matthew Allen

Matthew Allen

Mae Matthew Allen wedi bod yn gyswllt â addysgu ac addysg am nifer o flynyddoedd. Mae’n defnyddio llawer o dechnoleg yn y broses dysgu – gweinyddiaeth, datblygiad, cymorth ac i weithredu mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Mae Matthew yn gweithio ar draws y Brifysgol ar nifer o brosiectau gwahanol ac ar weithredai gwahanol technolegol i fwyhau dysgu ac addysgu.

Ebost: m.allen@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 602453 (galwadau allanol) or Ex.2453 (mewnol)

Debbie Baff

Debbie Baff

Ymunodd Debbie â SALT ym mis Ionawr 2016. Mae ganddi 18 mlynedd o brofiad mewn Addysg Uwch gyda’r ‘Open University’ a Prifysgol De Cymru. Yn blaenorol, roedd hi’n rheolwr prosiect i Menter Adnoddau Addysgol Agored Sector AU Cymru (http://oerwales.ac.uk/) , Rôl Debbie yw i ddatblygu, cefnogi ac i mewnosod arfer da mewn dysgu ac addysgu ar draws y Brifysgol. Mae ganddi’r cyfrifoldeb o drefnu Gynhadledd flynyddol SALT a hefyd llawer o prosiectau dysgu ac addysgu eraill.

Mae Debbie yn eiriolwr adnodd addysgol brwd ac yn hyrwyddwr ‘Open Digital Badges’. Mae’n gydgadeirydd ac yn ysgrifenyddes i ‘ALT (Association of Learning Technology) Special Interest Group for Open Education’. Mae’n aelod o dîm trefnu’r “Learning and Teaching in HE Tweetchat #LTHEchat”. Mae hi hefyd yn Gymrawd o’r AAU ac yn fyfyriwr PhD rhan amser mewn “E-Research and Technology Enhanced Learning” ym Mhrifysgol Lancaster.

Ebost: deborah.baff@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 513166 (galwadau allanol) or Ex.3166 (mewnol)
About.me : https://about.me/debbaff

Helen Davies

Helen Davies

Mae gan Helen dros 17 mlynedd o brofiad mewn addysgu a hyfforddi, ac mae wedi bod yng nghlwm â chynllunio’r cwricwlwm a’r defnydd o dechnoleg mewn dysgu ac addysgu yn Addysg Uwch a Pellach, Llywodraeth Leol a’r sector breifat.

Mae gan Helen diddordeb mewn arfer cynhwysol, technoleg gynorthwyol a chynllun hyfforddi. Mae’n ffocysu ar gynorthwyo a hygyrchedd i bawb sydd yn gwneud eich dysgu yn gymhwysol heb ots am dechnoleg a gallu.

Mae Helen yn Gymrawd o’r AAU ac yn Hwylusydd Dysgu Ar-lein Ardystiedig

Ebost: helen.m.davies@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 602834 (galwadau allanol) or Ex.2834 (mewnol)

Rhian Ellis

Rhian Ellis

Ymunodd Rhian â’r tîm yn 2017 gyda phump ar hugain o flynyddoedd o brofiad amrywiol mewn rolau gwahanol addysgol. Mae ei ymglymiad yn ymestyn llawer o lefelau, cyrsiau a phynciau, ei phwnc arbenigedd yw Cymdeithaseg a Seicoleg. Mae gan Rhian llawer o brofiad fel darlithydd a thiwtor mewn addysg i oedolion ac mae hi hefyd wedi arwain prosesau sicrhau ansawdd allanol dysgu oedolion ledled Cymru.

Mae Rhian wedi cyfranogi mewn datblygiad cymhwyster, yn arholwr profiadol Cymdeithaseg ac yn fentor i athrawon dan hyfforddiant. Mae Rhian yn dod â dealltwriaeth eang o fethodoleg o ddysgu, addysgu ac asesiad i SALT, lle fydd hi’n cynorthwyo academyddion mewn eu datblygiad proffesiynol parhaus.

Ebost: r.e.ellis@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 604302 (galwadau allanol) or Ex.4302 (mewnol)

Simon Gibbon

Simon Gibbon

Mae gan Simon dros ddeng mlynedd o brofiad mewn dysgu ac addysgu. Yn gynnar yn ei yrfa fe ddysgodd Gwyddoniaeth a Bioleg mewn addysg ysgol uwchradd cyn symud ymlaen i ddysgu gyda thechnoleg mewn addysg uwch. Mae Simon yn gyfrifol am ddatblygu, cefnogi a mewnosod arfer da mewn dysgu ac addysgu ar draws y Brifysgol o fewn SALT.

Ebost: s.gibbon@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 606074(galwadau allanol) or Ex.6074 (mewnol)

Stuart Henderson

Stuart Henderson

Mae Stuart Henderson yn darparu cymorth ar gyfer asesiad ac adborth ar-lein ar draws y Brifysgol. Yn flaenorol roedd Stuart yn gweithio i Rwydwaith Fideo Cymru, ond cyn hynny, roedd yn athro mewn ysgol gynradd.

Ebost: s.d.r.henderson@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 513317 (galwadau allanol) or Ex.3317 (mewnol)

Mandy Jack

Mandy Jack

Ymunodd Mandy â SALT yng Ngorffennaf 2015 ar ôl 14 mlynedd fel academig. Fe ddysgodd modylau dysgu ac addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, ar amrywiaeth o raglenni gan gynnwys hyfforddiant cychwynol i athrawon. Mae ganddi ddiddordeb mewn technolegau dysgu ac mae’n mwynhau archwilio a rhannu ymarferion newydd ac arloesol. Fel rhan o dîm SALT, mae Mandy yn gwella, arloesi a chefnogi a gwasanaethau perthnasol eraill. Mae Mandy yn Uwch Gymrawd o’r AAU

Ebost: m.j.jack@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 513282 (galwadau allanol) or Ex.3282 (mewnol)

Darren Minister

Darren Minister

Cyn ymuno â thîm cydnabyddiaeth SALT, gweithiodd Darren men Addysg Uwch yn dysgu Hanes a Llywodraedd a Gwleidyddiaeth am ddeng mlynedd. Am ddwy flynedd, roedd hefyd ganddo’r rôl o swyddog UCAS.

Bydd Darren yn cefnogi a chyfeirio ymgeiswyr ac aseswyr gyda phroses yr AAU a defnyddio’r UKPSF ynghyd â’r gwaith cynorthwyol i banel yr aseswyr.

Ebost: d.g.minister@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 604307 (galwadau allanol) or Ex.4307 (mewnol)

Natalie Morgan

Natalie Morgan

Ymunodd Natalie â’r tîm ym mis Mehefin 2017 fel cynorthwyydd gweinyddol. Tra bod hi’n cynorthwyo’r holl adran, mae’n helpu gyda threfniadau digwyddiadau SALT ac yn gweinyddu’r Rhaglen Gymrodoriaeth AAU fewnol.

Mae Natalie yn rhugl yn y Gymraeg ac yn croeso gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Ebost: natalie.morgan@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 604684 (galwadau allanol) or Ex.4685 (mewnol)

Suzie Pugh

Suzie Pugh

Mae Suzie wedi mwynhau gyrfa yn addysg mewn nifer o rolau dysgu ac ymgynghoriaeth. Cyn ymuno â SALT ym mis Tachwedd 2017, gweithiodd hi fel academig am ddeng mlynedd, yn ffocysu ar ddatblygiad proffesiynol yn y gwaith. Fel rhan o dîm SALT bydd Suzie yn gweithio gyda’r Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch.

Mae Suzie yn Uwch Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch.

Ebost: Suzannah.Pugh@abertawe.ac.uk
Ffôn: 01792 604309 (galwadau mewnol) neu Estyniad. 4309 (mewnol)

Louise Rees

Louise Rees

Mae Louise wedi bod yn gweithio yn SALT ers mis Mawrth 2015 gan gefnogi gweithrediad llwybr mewnol y Brifysgol i Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Mae hwn yn fenter gyffrous, mae’r gydnabyddiaeth ffurfiol hon o arbenigo staff mewn dysgu, addysgu ac asesu wedi’i fewnosod o fewn Strategaeth SALT a hefyd o fewn Strategaeth Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol. Cyn ymuno â SALT, gwariodd Louise pymtheg mlynedd yn gweithio yn y swyddfa Ansawdd (Quality Office), yn cefnogi sicrwydd ansawdd a mentrau mwyhad. Roedd hi hefyd yn cefnogi Pwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol gan gynghori ar bolisiau a datblygiad strategol. Fel rhan o’r tîm Cydnabyddiaeth, mae Louise yn rhan o gefnogi a chyfeirio ymgeiswyr ac aseswyr ar eu profiad mewn cysylltiad â’r UKPSF ynghyd â’r gwaith cynorthwyol i banel yr aseswyr.

Ebost: l.j.rees@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 606075 (galwadau allanol) or Ex.6075 (mewnol)

Comments are closed.