Cysylltu â ni

Golwg o’r campws

Swyddfa SALT – Manylion Cyswllt

Cliciwch yma i ddangos/cuddio:


Ein cyfeiriad yw::

SALT
3ydd Llawr Adeilad CDS,
Prifysgol Abertawe,
Parc Singleton,
Abertawe,
SA2 8PP

Ein ebost yw salt@swansea.ac.uk

Dilynwch ni ar Trydar bird_twitter_new_single @susaltteam

Mae rhifau ffôn ar gyfer unigolion o’r tîm SALT i’w gweld yn yr adran isod.

Gall manylion cyswllt ar gyfer cynrychiolwyr SALT i’w gweld yn yr adran isod.

Rydym ar y trydydd llawr o hen adeilad CDS tu cefn i Taliesin.

Nodyn: nid oes yna fynediad lifft i swyddfeydd SALT ac i’r rhai sydd ddim yn gallu dringo grisiau dylid cysylltu â ni i wneud trefniadau gwahanol – naill ai gydag aelodau unigol o’r tîm neu’n mynychu sesiwn. Rydym yn flin iawn am yr anghyfleuster.

Wrth gerdded o Dŷ Fulton ar hyd y Mall, fe welwch chi ein harwydd:

SALT Sign !

Neu …

Directions 1 SALT Offices
… Arhoswch tu allan i’r llyfrgell ac edrychwch ar draws y Mall. Cerddwch tuag at y grisiau…. … Yna i fyny’r grisiau ac i mewn trwy’r drws gyda’r arwyddion. I fyny mor bell gallwch fynd …


Cwrdd â’r Tîm

Cliciwch yma i ddangos/cuddio:


Yr Athro Jane Thomas – Cyfarwyddwr SALT

Jane Thomas

Cyfarwyddwr SALT yw Jane Thomas. Mae hi’n Gymrawd Addysgu Cenedlaethol ac yn Brif Gymrawd o’r AAU. Dechreuodd Jane ei gyrfa dysgu yn y proffesiwn iechyd ac mae ganddi ddiddordeb mewn asesu dilys a dysgu arloesol. Mae hi wedi ymrwymo i addysgu trwy theori ac yn ymarferol, mae’n dangos hyn yn ei rôl fel asesydd Cenedlaethol i Gofrestr Iechyd Cyhoeddus y Deyrnas Unedig. Fe ddaeth hi’n athro addysgu benywaidd cyntaf yn Abertawe, wedi’i phenodi drwy’r llwybr addysgu yn 2014. Mae’n cyhoeddi, cyfrannu at strategaeth a pholisi cenedlaethol a sefydliadol a chadeirio’r Pwyllgor dysgu ac addysgu sefydliadol. Penodwyd Jane asesydd TEF yn 2016.

Ebost: jane.thomas@swansea.ac.uk
Ffôn: Ex.8533 (mewnol)

Chris Hall – Rheolwr SALT

Chris Hall

Mae Chris Hall wedi bod yn gyswllt â dysgu ac addysgu am nifer o flynyddoedd, yn y DU ac yn dramor. Mae’n arweinydd rhaglen y TUAAU (PGCert), yn Gymrawd o’r AAU ac yn Gymrawd o’r Sefydliad Dysgu a Pherfformiad.

Ebost: c.m.hall@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 513473 (galwadau allanol) / Ex.3473 (mewnol)

Simon Gibbon – Rheolwr Datblygol SALT

Simon Gibbon

Mae Simon Gibbon yn gyfrifol ar gyfer datblygiad strategol a gweithredol o dimau datblygol, Datblygu Proffesiynol Parhaus (CPD) a Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL) o fewn SALT. Mae ganddo dros ddeng mlynedd o weithio o fewn dysgu ac addysgu. Yn gynnar yn ei yrfa, fe ddysgodd Gwyddoniaeth a Bioleg o fewn Addysg Ysgol Uwchradd cyn symud ymlaen i TEL yn y sector Addysg Uwch. Mae Simon yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch.

Ebost: s.gibbon@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 606074(galwadau allanol) / Ex.6074 (mewnol)

Jenny Alders

Jenny Alders

Mae Jenny Alders yn gynorthwyydd personol i Gyfarwyddwr SALT ac mae hi’n gweinyddu’r TUAAU sefydliadol. Mae ganddi gefndir ymestynol mewn Addysg Uwch a phellach ac wedi bod yn gweithio yn y Brifysgol ers 2004.

Ebost: j.alders@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 518595 (galwadau allanol) / Ex.8595 (mewnol)

Matthew Allen

Matthew Allen

Mae Matthew Allen wedi bod yn gyswllt â addysgu ac addysg am nifer o flynyddoedd. Mae’n defnyddio llawer o dechnoleg yn y broses dysgu – gweinyddiaeth, datblygiad, cymorth ac i weithredu mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Mae Matthew yn gweithio ar draws y Brifysgol ar nifer o brosiectau gwahanol ac ar weithredai gwahanol technolegol i fwyhau dysgu ac addysgu.

Ebost: m.allen@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 602453 (galwadau allanol) / Ex.2453 (mewnol)

Helen Davies

Gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad addysgu a hyfforddi, mae Helen wedi chwarae rôl bwysig o ran llunio cwricwlwm a’r defnydd o dechnoleg wrth ddysgu, addysgu ac asesu ym meysydd AB, AU, llywodraeth leol a’r sector preifat.

Mae gan Helen sgiliau penodol mewn technoleg gynorthwyol, mapio meddwl a byrddau straeon, dysgu gwrthdro a dysgu ar-lein gan ddefnyddio’r ystafell ddosbarth rithwir. Mae ei diddordebau’n cynnwys DPP sy’n seiliedig ar TEL, dylunio cyfarwyddol a dysgu mewn pytiau.

Mae Helen yn Gymrawd o’r AAU ac yn Hwylusydd Dysgu Ar-lein Ardystiedig

Ebost: helen.m.davies@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 602834 (galwadau allanol) / Ex.2834 (mewnol)

Rhian Ellis

Rhian Ellis

Ymunodd Rhian â’r tîm yn 2017 gyda phump ar hugain o flynyddoedd o brofiad amrywiol mewn rolau gwahanol addysgol. Mae ei ymglymiad yn ymestyn llawer o lefelau, cyrsiau a phynciau, ei phwnc arbenigedd yw Cymdeithaseg a Seicoleg. Mae gan Rhian llawer o brofiad fel darlithydd a thiwtor mewn addysg i oedolion ac mae hi hefyd wedi arwain prosesau sicrhau ansawdd allanol dysgu oedolion ledled Cymru.

Mae Rhian wedi cyfranogi mewn datblygiad cymhwyster, yn arholwr profiadol Cymdeithaseg ac yn fentor i athrawon dan hyfforddiant. Mae Rhian yn dod â dealltwriaeth eang o fethodoleg o ddysgu, addysgu ac asesiad i SALT, lle fydd hi’n cynorthwyo academyddion mewn eu datblygiad proffesiynol parhaus.

Ebost: r.e.ellis@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 604302 (galwadau allanol) / Ex.4302 (mewnol)

Stuart Henderson

Stuart Henderson

Mae Stuart Henderson yn darparu cymorth ar gyfer asesiad ac adborth ar-lein ar draws y Brifysgol. Yn flaenorol roedd Stuart yn gweithio i Rwydwaith Fideo Cymru, ond cyn hynny, roedd yn athro mewn ysgol gynradd.

Ebost: s.d.r.henderson@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 513317 (galwadau allanol) / Ex.3317 (mewnol)

Mandy Jack

Ymunodd Mandy â SALT yng Ngorffennaf 2015 ar ôl 14 mlynedd fel academig. Fe ddysgodd modylau dysgu ac addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, ar amrywiaeth o raglenni gan gynnwys hyfforddiant cychwynol i athrawon. Mae ganddi ddiddordeb mewn technolegau dysgu ac mae’n mwynhau archwilio a rhannu ymarferion newydd ac arloesol. Fel rhan o dîm SALT, mae Mandy yn gwella, arloesi a chefnogi a gwasanaethau perthnasol eraill. Mae Mandy yn Uwch Gymrawd o’r AAU

Ebost: m.j.jack@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 513282 (galwadau allanol) / Ex.3282 (mewnol)

Darren Minister

Darren Minister

Cyn ymuno â thîm cydnabyddiaeth SALT, gweithiodd Darren men Addysg Uwch yn dysgu Hanes a Llywodraedd a Gwleidyddiaeth am ddeng mlynedd. Am ddwy flynedd, roedd hefyd ganddo’r rôl o swyddog UCAS.

Bydd Darren yn cefnogi a chyfeirio ymgeiswyr ac aseswyr gyda phroses yr AAU a defnyddio’r UKPSF ynghyd â’r gwaith cynorthwyol i banel yr aseswyr.

Ebost: d.g.minister@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 604307 (galwadau allanol) / Ex.4307 (mewnol)

Natalie Morgan

Natalie Morgan

Ymunodd Natalie â’r tîm ym mis Mehefin 2017 fel cynorthwyydd gweinyddol. Tra bod hi’n cynorthwyo’r holl adran, mae’n helpu gyda threfniadau digwyddiadau SALT ac yn gweinyddu’r Rhaglen Gymrodoriaeth AAU fewnol.

Mae Natalie yn rhugl yn y Gymraeg ac yn croeso gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Ebost: natalie.morgan@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 604684 (galwadau allanol) / Ex.4685 (mewnol)

Luke O’Sullivan

Luke O'Sullivan

Fe ymunodd Luke â Thîm Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg yn SALT ym mis Mai 2018. Mae ganddo 20 mlynedd o brofiad o ddarganfod a datblygu systemau a gwasanaethau ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus ac academig. Ar ôl gweithio yn y Brifysgol am ddeng mlynedd fel datblygwr meddalwedd a chwblhau TAR mewn Addysg Gynradd, mae Luke yn gyffroes i gael y cyfle i gyfuno’i brwdfrydedd o addysg a thechnoleg i ddarganfod a rhannu ymarferion gorau mewn dysgu ac addysgu.

Ebost: l.osullivan@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 602772 (galwadau allanol) / Ex.2772 (mewnol)

Suzie Pugh

Suzie Pugh

Mae Suzie wedi mwynhau gyrfa yn addysg mewn nifer o rolau dysgu ac ymgynghoriaeth. Cyn ymuno â SALT ym mis Tachwedd 2017, gweithiodd hi fel academig am ddeng mlynedd, yn ffocysu ar ddatblygiad proffesiynol yn y gwaith. Fel rhan o dîm SALT bydd Suzie yn gweithio gyda’r Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch.

Mae Suzie yn Uwch Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch.

Ebost: Suzannah.Pugh@Swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 604309 (galwadau allanol) / Ex.4309 (mewnol)

Louise Rees

Louise Rees

Mae Louise wedi bod yn gweithio yn SALT ers mis Mawrth 2015 gan gefnogi gweithrediad llwybr mewnol y Brifysgol i Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Mae hwn yn fenter gyffrous, mae’r gydnabyddiaeth ffurfiol hon o arbenigo staff mewn dysgu, addysgu ac asesu wedi’i fewnosod o fewn Strategaeth SALT a hefyd o fewn Strategaeth Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol. Cyn ymuno â SALT, gwariodd Louise pymtheg mlynedd yn gweithio yn y swyddfa Ansawdd (Quality Office), yn cefnogi sicrwydd ansawdd a mentrau mwyhad. Roedd hi hefyd yn cefnogi Pwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol gan gynghori ar bolisiau a datblygiad strategol. Fel rhan o’r tîm Cydnabyddiaeth, mae Louise yn rhan o gefnogi a chyfeirio ymgeiswyr ac aseswyr ar eu profiad mewn cysylltiad â’r UKPSF ynghyd â’r gwaith cynorthwyol i banel yr aseswyr.

Ebost: l.j.rees@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 606075 (galwadau allanol) / Ex.6075 (mewnol)


Cynrychiolwyr Coleg SALT

Cliciwch yma i ddangos/cuddio:


Cliciwch yma am Amlinelliad rôl – Cynrychiolydd SALT


Celfyddydau a’r Dyniaethau – Alison Williams

Alison Williams

Athro Cyswllt – Ieithoedd Modern
Ebost: a.j.williams@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 295409 (galwadau allanol) or Ex.5409 (mewnol)

Peirianneg – Tom Love

Tom Love

Darlithydd – Gwyddor Chwaraeon
Ebost: t.d.love@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 606243 (galwadau allanol) / Ex.6243 (mewnol)

Gwyddorau Dynol ac Iechyd – David Gallimore

Uwch Darlithydd – Nyrsio
Ebost: d.gallimore@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 513265 (galwadau allanol) / Ex.3265 (mewnol)

Ysgol y Gyfraith Hilary Rodham Clinton – Michael Draper

Michael Draper

Darlithydd Cysylltiol
Ebost: m.j.draper@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 602258 (galwadau allanol) / Ex.2258 (mewnol)

Rheolaeth – Simon Rudkin

Uwch Darlithydd – Economeg
Ebost:  s.t.rudkin@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 606159 (galwadau allanol) / Ex.6159 (mewnol)

Meddygaeth – Paula Row

Paula Row

Darlithydd
Ebost: p.e.row@swansea.ac.uk

Ffôn: 01792 602789(galwadau allanol) / Ex.2789 (mewnol)

Gwyddoniaeth – Timothy Burns

Tim Burns

Darlithydd Cysylltiol – Ffiseg
Ebost: t.burns@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 295020 (galwadau allanol) / Ex.5020 (mewnol)


Comments are closed.