Rhaglen Drws Agored


“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.” – Terry Pratchett (1990 – Truckers)

Open Door

Beth yw’r Rhaglen Drws Agored ?

Mae’r rhaglen drws agored yn paru athrawon gyda’i gilydd, er mwyn hyrwyddo datblygiad o sgiliau, gwybodaeth a hyder.

Mae’n rhoi’r cyfle i athrawon gyda chwestiynau, problemau neu syniadau eistedd i mewn ar sesiynau gan eu cydweithwyr sydd yn wybyddus am agweddau penodedig o’u dysgu. Gall athrawon dewis pa fath o sesiwn hoffent arsylwi, a lle’n bosib gallant ddewis y ddisgyblaeth. Ar ôl y sesiwn, bydd yna gyfle i drafod gyda’r athro Drws Agored fel aeth y sesiwn a pham.

Nid yw’r rhaglen yn addo cynnig sesiynau perffaith, mae’n rhoi cyfle i chi arsylwi a meddwl amdano.


Cliciwch yma i ddarganfod sut allwch chi fwcio i arsylwi sesiwn.

Yn gyntaf bydd angen i chi ddewis y sesiwn hoffech wylio. Gallwch ddarganfod y sesiynau trwy ddull o ddysgu, Coleg, campws (y tri yma o’r dolenni ar ochr dde, top y dudalen yma) neu wrth edrych ar y sesiynau sy’n cael eu cynnig gan yr athrawon Drws Agored isod.

Ar dop pob un o’r sesiynau, mae yna ddolen gallwch glicio i ddanfon e-bost i ni (sydd â chyfeiriad a thestun awtomatig), fel gallwn ni cadw lle i chi ar y sesiwn. Ni allwn gadw lle i chi ar sesiwn sydd yn llawn (gan fod yr athrawon Drws Agored wedi rhoi niferoedd i ni sydd yn gyfleus ar gyfer maint yr ystafell ar dosbarth), ond allwn ni geisio cael rhagor o sesiynau o’r person hynny/dull dysgu ayyb. Felly, danfonwch neges hyd yn oed os yw’r sesiwn yn llawn.

Fe wnawn ni ateb eich ebost gyda chadarnhad o’ch lle. Yna, ond troi i fynny a gwylio’r sesiwn sydd angen i chi gwneud. Wrth i chi wylio, ceisiwch sylwi ar ddau beth (o leiaf) oedd yn nodedig.

Ar ôl y sesiwn, gobeithio bydd amser gyda’r athro Drws Agored yn syth i drafod y sesiwn gyda’r gwylwyr. Fel aeth y sesiwn, beth oedd yn gweithio, beth nad oedd yn gweithio, pam gwnaethon nhw beth wnaethon nhw ayyb ac i ateb unrhyw gwestiynau fydd gennych chi.

Yn olaf, danfonwch ebost i ni salt@swansea.ac.uk yn nodi pa sesiwn aethoch chi i a beth oedd y ddau beth nodedig.


Pwy yw’r Athrawon Drws Agored ?

Cliciwch ar enw’r athro am ragor o fanylion ac i weld y sesiynau byddant yn cynnig (wrth iddynt gael eu cadarnhau):

Ute Keller-Jenkins (Celfyddydau a Dyniaethau – Ieithoedd Modern)

Fe wnaeth Ute ennill Gwobr Dysgu’r Is-ganghellor yn 2013, yr un amser iddi ennill ei thrydedd Wobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu (ELTA). Mae hi’n adnabyddus am ei dull rhyngweithiol i ddysgu, wrth gynnwys ei myfyrwyr yn y sesiwn pob cyfle sydd ar gael. Mae’n drefnus ac mae’n amlwg bod ganddi barch tuag at ei myfyrwyr.

Rydw i wedi gwylio Ute yn dysgu ac mae’n ymrwymo’i myfyrwyr ac yn defnyddio llawer o’i nodweddion yn ei dysgu. Mae Ute yn gefnogol iawn o’i myfyrwyr ac yn cynnwys bob un gyda chwestiynau penodol. Mae hi’n defnyddio gweithgareddau grŵp gan newid trefn eistedd y myfyrwyr lle bo’n briodol.

Cliciwch yma i weld y sesiynau mae Ute yn eu cynnig ar gyfer y rhaglen Drys Agored →


Dr Tom Hannant (Hilary Rodham Clinton School of Law)

(Apologies – Awaiting Welsh Translation)

Tom comes recommended by his Head of College, Heads of L&T and his students. Having watched him teach, I felt I had my eyes opened a bit ! As a dilogically challenged engineer, I managed to get through the whole of my degree course (years ago) without ever being exposed to a seminar, so although I had an idea of what to expect it was a pleasure to see Tom in action and I really enjoyed it. He has a very easy going style and uses careful questioning techniques to tease engagement from the students. If you want to see what seminars entail, go and watch Tom !

Click here to see the sessions Tom is offering →


Sian Rees (Celfyddydau a’r Dyniaethau – Cyfryngau a Chyfathrebu)

Fe wnaeth Sian ennill ‘Distinguished Teaching Award’ (adnabyddir nawr fel ELTA) yn 2011 ac mae’n cael ei enwebu bob blwyddyn! Mae’r myfyrwyr wastad yn uwcholeuo pa mor eglur yw ei dysgu a’r safon uchel o’i chyflwyniadau/taflenni/nodiadau ayyb.

Wrth wylio Sian yn dysgu, mae’n amlwg bod hi’n drefnus a wastad wedi paratoi. Mae hi wastad yn sicrhau bod y myfyrwyr yn cymryd rhan yn y cynnwys mae hi’n dysgu. Mae’n defnyddio nifer o ddulliau gwahanol i wneud yn siŵr bod ganddi sylw’r myfyrwyr trwy gydol y sesiwn. Mae’r dulliau hyn yn cynnwys, cymorth gweledol, clipiau fideo, astudiaethau achos, cwestiynu unigolion, gweithgareddau grŵp byr (hyd yn oed mewn darlith fawr), trafodaethau ayyb. Mae Sian yn ymrwymo’i myfyrwyr gyda’i phwnc, ei dull a’i sylw i fanylder.

Cliciwch yma i weld y sesiynau sydd gan Sian ar gynnig →


Dr John Knight (Gwyddorau Dynol ac Iechyd – Astudiaethau Rhyngbroffesiynol)

Fe wnaeth John ennill Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu (ELTA) yn 2014 ac wedi cael ei enwebu’n gyson ers ni. Mae ei myfyrwyr wastad yn pwysleisio ei allu i wneud y pethau anodd yn ddeallus a diddorol. Mae’r myfyrwyr yn edrych ymlaen at ei sesiynau oherwydd ei ddefnydd o wybodaeth pwnc, trosglwyddiad gwybodaeth a’i synnwyr digrifwch.

Wrth wylio John yn dysgu, mae’n arwain y myfyrwyr yn ofalus trwy’r deunydd gan gyfeirnodi gwaith blaenorol a nodau penodol. Mae’n ailadrodd yn aml a chwestiynu i sicrhau bod y myfyrwyr yn deall. Mae John yn defnyddio cymorth gweledol clir a syml gan annog gwrando actif. Mae’n cynnwys y myfyrwyr i gyd yn y broses dysgu ac mae yna awyrgylch tawel a chroesawgar yn ei sesiynau.

Mae sesiynau John yn dod yn fuan


Dr Joanne Hudson (Peirianneg – Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer Corff)

Mae Jo yn cyflwyno sesiynau sydd bron yn hybrid. Maen nhw’n rhannol ddarlith, rhannol weithdy ac mae hyd yn oed rywfaint o elfennau tebyg i seminar ynddynt (pan fo nifer y myfyrwyr yn ddigon bach).

Ar ôl ei gweld yn addysgu, mae’n amlwg bod gan Jo strwythur clir o ran yr hyn y mae hi’n ei wneud ac mae hi’n gweithio’n ofalus i gadw’r myfyrwyr ar y trywydd cywir. Mae hi’n defnyddio astudiaethau achos, gwaith ymchwil, clipiau fideo a thechnegau holi i ennyn sylw’r myfyrwyr, ac mae gwaith grŵp, trafodaethau a thechnoleg yn rhan o’i sesiynau sy’n amlwg yn ennyn diddordeb ei chynulleidfa. Mae Jo yn cydnabod pwysigrwydd myfyrwyr yn siarad yn ystod y broses addysgu, ac mae hi’n hoffi cael grwpiau’n cydweithio yn ei sesiynau. Mae llawer i’w weld yma.

Cliciwch yma i weld y sesiynau sydd gan Jo ar gynnig →


Trish Rees (Hilary Rodham Clinton School of Law)

(Apologies – Awaiting Welsh Translation)

Trish teaches on a range of modules across the Law School and is the module director for both Medical and Reproductive Law. Trish comes highly recommended by her Heads of L&T and is well known for her teaching. Having watched her teach, Trish has a relaxed style and handles potentially sensitive subject matter smoothly, and easily. Her use of Kahoot was outstanding, highlighting its use to gauge student opinion and benchmark it for revisiting further through the course. She uses questioning to provoke student response and to query student thinking. Very good example of how to navigate through quite polarising material.

Click here to see the sessions Trish is offering →


Yn olaf… Sut allai bod yn Athro Drws Agored ?

Rydym yn ddiolchgar iawn am eich brwdfrydedd! Ond, ar gychwyn y rhaglen Drws Agored, fel gallwn ni rheoli a chaniatáu iddo dyfu, mae SALT yn gweithio gyda dewis bach o bobl o fewn Colegau i sefydlu’r prosesau cywir sy’n gweithio. Felly, am nawr, gwahoddiad yn unig ydyw! Mae gennym ni gynlluniau ar gyfer proses enwebu yn y dyfodol (gan gynnwys hunan enwebiad).

Comments are closed.