Aseswyr Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (HEA)

Dod yn Asesydd/Mentor ar gyfer Llwybr Cais Abertawe

 • Mae mynegiannau o ddiddordeb i fod yn aseswr Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (pob categori) bellach wedi cau ar gyfer 2021. 
 • Mae bod yn rhan o gefnogi ac asesu ceisiadau am Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch yn rhan bwysig o gyfrannu at amcanion Prifysgol Abertawe. Un o Alluogwyr Strategol y Canmlwyddiant (rhif 16) yw, er enghraifft, “Byddwn yn recriwtio, yn datblygu ac yn cadw staff academaidd a phroffesiynol amrywiol ac o safon uchel sy’n rhannu ein huchelgeisiau a’n gwerthoedd”.

  Yn ddiweddar, rydym wedi ennill achrediad i gynnig llwybr i Gymrodoriaeth Gysylltiol ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sydd hefyd yn cael eu cyflogi i addysgu gan y Brifysgol. Mae angen cefnogaeth ar y myfyrwyr hyn ac mae angen asesu eu ceisiadau a dyma hefyd ble y gallwch chi gyfrannu.

  Mae asesu ceisiadau a rhoi adborth a chefnogaeth ffurfiannol i ymgeiswyr nid yn unig yn eich galluogi i alinio â’r nodau sefydliadol hyn, ond hefyd mae’n cefnogi eich datblygiad proffesiynol eich hun ac yn benodol yn eich rhoi mewn sefyllfa dda fel Cymrawd yr Academi Addysg Uwch yn y categori y mae gennych gydnabyddiaeth ynddo.

  Pwy sy’n Gymwys?
  Dim ond staff â chydnabyddiaeth Cymrawd, Uwch Gymrawd neu Brif Gymrawd sy’n gallu bod yn aseswyr a mentoriaid sy’n cefnogi Llwybr Cais Abertawe.

  Beth yw’r ymrwymiad amser?
  Mae’r ymrwymiad amser fel arfer yn cynnwys asesu 3 i 4 cais ar gyfer UN o’r 4 terfyn amser bob blwyddyn A mentora/rhoi adborth ffurfiannol dros un semester gan arwain at derfyn amser cyflwyno cais.

  Hyfforddiant a Chymorth
  Mae hyfforddiant cychwynnol ar gyfer y rôl a’r hyfforddiant gloywi blynyddol dilynol yn orfodol fel rhan o brosesau achredu Advance HE. Dynodir cydweithwyr mwy profiadol i weithio gydag aseswyr sydd newydd gael eu hyfforddi a rhaid iddynt asesu cyn gweithio fel mentor.

  Meini Prawf

  I fod yn aseswr neu’n fentor ymgeisydd Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch, mae’r meini prawf canlynol yn gymwys:
  • Rydych eisoes yn Gymrawd/Uwch Gymrawd neu’n Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch
  • Gallwch chi ymrwymo i’r amser ar gyfer asesu
  • Gallwch chi ymrwymo i ymgymryd â hyfforddiant cychwynnol a hyfforddiant gloywi blynyddol
  • Byddech chi’n fodlon, lle bo’n briodol, gefnogi llwybr AFHEA a gefnogir ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig drwy gysylltu ag arweinydd enwebedig y Coleg (yn gweithredu fel aseswyr/tiwtoriaid y Coleg)
  • Rydych chi’n gyfarwydd â defnyddio’r meini prawf marcio ar-lein a rhoi adborth
  • Rydych chi wedi dangos profiad wrth roi adborth adeiladol o ran gwaith a aseswyd/cyflwyniadau/drafftiau o erthyglau/cyflwyniadau ar gyfer mathau eraill o waith.
  • Gallwch ddangos eich bod wedi ymgymryd â dysgu proffesiynol i lywio eich ymarfer yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

  Os oes diddordeb gennych mewn bod yn aseswr ar gyfer rhaglen Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch achrededig Prifysgol Abertawe, cwblhewch y Ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb hon.

  Bydd mynegiannau o ddiddordeb yn cael eu hadolygu a bydd y rhai sy’n bodloni’r meini prawf yn derbyn gwahoddiad i ddod i’r hyfforddiant cychwynnol.

  Gwybodaeth Bellach
  I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch Lawlyfr Aseswr SAR

  E-bostiwch Dîm Cydnabyddiaeth SALT i gael rhagor o fanylion – salt@abertawe.ac.uk.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *